تجهیزات کمک آمــوزشی - مـــاشــین هــای اداری - سیستــــم هـــای کنـــفرانس - تجهــیزات نمــــایشگاهی

 
F12 wuxga series

1800/2400/3500(300W)

Brightness:

1920×1200

Resolution:

up to 4000:1

Contrast :

 
F12 SX+ series

2000/2600/3900(300W)

Brightness:

1400×1050

Resolution:

up to 2500:1

Contrast :

 
F12 1080 series

1800/2400/3500(300W)

Brightness:

1920×1080

Resolution:

up to 3000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F21 series

3000Lumens

Brightness:

1920×1200

Resolution:

up to 2500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F22 WUXGA

1400/2000/2700

Brightness:

1920×1200 WUXGA

Resolution:

up to 2500:1

Contrast :

 
F22 SX+

1600/2100/3000

Brightness:

1400×1050 SXGA

Resolution:

up to 2500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F22 1080

1400/2000/2700

Brightness:

1920×1080

Resolution:

up to 2500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F32 sx+

3100/4100/7500

Brightness:

1400×1050

Resolution:

up to 7500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F32 1080

2900/3800/6800

Brightness:

1920×1080

Resolution:

up to 7500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F32 wuxga

2900/3800/6800

Brightness:

(1920×1200)

Resolution:

up to 7500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F35 AS3D

7500 lumens

Brightness:

1920×1200

Resolution:

up to 7500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F35 wqxga

7500 lumens

Brightness:

(2560×1600)

Resolution:

up to 8000:1

Contrast :

 
F80 1080

8000 lumens

Brightness:

1920×1080

Resolution:

15000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F80 wuxga

8500 lumens

Brightness:

1920×1200

Resolution:

15000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F82

10000 Lumens

Brightness:

(1920×1200)

Resolution:

up to 15000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
F85

11000 Lumens

Brightness:

(1920×1200)

Resolution:

up to 15000:1

Contrast :

 
FL32 1080

750 Lumens

Brightness:

1920×1080

Resolution:

up to 7500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
FL32 wuxga

750 Lumens

Brightness:

1920×1200 WUXGA

Resolution:

up to 7500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
FL35

1200 lumens

Brightness:

(2560×1600)

Resolution:

8000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
FS33 IR

1200 lumens

Brightness:

(1920×1200)

Resolution:

up to 4000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PDG-DXL100

2700 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PLC-WL2500

2500 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

3000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PLC-XK3010

3000 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

3000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PLC-XU305

3000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

5000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PLC-XU355

3500 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PT-VX500

5000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

4000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PT-VX400

4000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PT-LX26

2600 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PT-LX22

2200 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PT-EX600

6000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

5000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
PT-EX500

5000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
UD8350U

6500 lumens

Brightness:

WUXGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
UD8400U

6500 lumens

Brightness:

WUXGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
WD3300U

4000 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

2300:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
WD8200U

6500 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

  NEW
WL7050U

4700 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
WL7200U

5500 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
WL7400U

5000 lumens

Brightness:

WUXGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
XD3500U

5000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2500:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
XD8100U

7000lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 

All Right Reserved 2012, Electron Engineering Company , Design by www.adco.ir

Require Resolution 1024×768 or Higher

www.electron-com.ir