تجهیزات کمک آمــوزشی - مـــاشــین هــای اداری - سیستــــم هـــای کنـــفرانس - تجهــیزات نمــــایشگاهی

 
U BOARD WIRELESS K

Brightness:

Resolution:

Contrast :

 
U BOARD WIRE

Brightness:

Resolution:

Contrast :

 
U BOARD LITE

Brightness:

Resolution:

Contrast :

 

All Right Reserved 2012, Electron Engineering Company , Design by www.adco.ir

Require Resolution 1024×768 or Higher

www.electron-com.ir