تجهیزات کمک آمــوزشی - مـــاشــین هــای اداری - سیستــــم هـــای کنـــفرانس - تجهــیزات نمــــایشگاهی

  COMING SOON
XL7000U

5200 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
XL7100U

6000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
HC3900

3000 lumens

Brightness:

Full HD 1080P

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
H C4000

1300 lumens

Brightness:

Full HD 1080P

Resolution:

3600:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
HC7800D

1500 lumens

Brightness:

Full HD 1080P

Resolution:

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
HC9000D

1000 Lumens

Brightness:

Full HD 1080P

Resolution:

150,000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
EW230U-ST

2500

Brightness:

WXGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
EW270U

2600 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
EW330U

3000 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
EW331U-ST

3000 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

2700:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
EX220U

2500 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
EX240U

2500 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
EX320U

3000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

 
EX321U-ST

3000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2700:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
FD630U

4000 lumens

Brightness:

Full HD

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
WD385U-EST

2800 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
WD570U

3500 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

3000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
WD720U

4300 Lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

3000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
WD3300U

4000 lumens

Brightness:

WXGA

Resolution:

2300:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
XD365U-EST

2500 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
XD550U

3000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

3000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
XD560U

3500 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

3000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
XD590U

3800 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
XD600U

4500 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

2000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

  COMING SOON
XD700U

5000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

3000:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 
XL2550U

4000 lumens

Brightness:

XGA

Resolution:

600:1

Contrast :

اطلاعات بیشتر

 

All Right Reserved 2012, Electron Engineering Company , Design by www.adco.ir

Require Resolution 1024×768 or Higher

www.electron-com.ir